Studia

STUDIA POLONISTYCZNE W REPUBLICE WEGIERSKIEJ


Uniwersytet ELTE w Budapeszcie

Wydział Humanistyczny

Instytut Filologii Słowiańskiej i Bałtyckiej

Katedra Filologii Polskiej

Kierownik katedry: dr Zsuzsanna Ráduly

To najstarsza katedra polonistyczna na Węgrzech, na której uczy się obecnie 90 studentów. Katedra oferuje: polonistyczne studia licencjackie i magisterskie, lektorat języka polskiego, zajęcia fakultatywne, studia doktoranckie. Przedmioty prowadzone w ramach studiów polonistycznych: językoznawstwo, literatura i kultura słowiańska

 

 

Katolicki Uniwersytet im. Pétera Pázmánya

Wydział Humanistyczny

Instytut Slawistyki – Instytut Europy Środkowej

Katedra Filologii Polskiej

Kierownik katedry: dr Lajos Pálfalvi

Katedra Filologii Polskiej oferuje studia licencjackie. Przedmioty prowadzone w ramach studiów polonistycznych: literatura, językoznawstwo, historia, kultura. Liczba studentów: 70 osób.

 

 

 

 

 

Uniwersytet w Debreczynie

Wydział Humanistyczny

Instytut Slawistyki

Katedra Języka i Literatury Polskiej Instytutu Slawistyki

Kierownik katedry: dr László Kálmán Nagy

Katedra Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie w Debreczynie istnieje od 1984 roku.

Katedra oferuje studia licencjackie i magisterskie oraz specjalizację polonistyczną w wymiarze 50 puktów ETCS. Oprócz zajęć obowiązkowych studenci studiów magisterskich mają do wyboru szereg zajęć fakultatywnych, wśród nich znajdują się: ćwiczenia stylistyczne i konwersacje, tłumaczenie tekstów fachowych, język biznesu i polityki, frazeologia, język reklamy i propagandy w Polsce, nowości językoznawstwa opisowego i historycznego, ortografia, typologia językowa, laureaci Literackiej Nagrody Nobla, Węgrzy w literaturze polskiej, literatura łagrowa i lagrowa, legendarni i tragiczni polscy poeci, nowości literaturoznawstwa, polska sztuka od XVI do XIX w., stosunki polsko-węgierskie, historia protestantyzmu w Polsce. Ogólna liczba studentów: 66 osób

 

STUDIA W POLSCE

W Polsce studiuje prawie dwa miliony osób - to prawie połowa populacji w wieku studenckim (od 19 do 24 lat). Studenci mają ogromny wybór pod względem rodzaju studiów. W Polsce istnieje prawie pół tysiąca wyższych szkół i uczelni. Studia mogą się odbywać na uczelniach publicznych: publiczne uczelnie akademickie i państwowe wyższe szkoły zawodowe oraz niepublicznych czy kościelnych. Mury szkół wyższych i uczelni opuszcza rocznie 400 tysięcy absolwentów.

 

 

STUDIUJ W POLSCE!


READY, STUDY, GO! POLAND


STUDIUJ W KRAKOWIE!

STUDIUJ W WARSZAWIE!

W 2007 roku rozpoczął się pierwszy nabór na innowacyjny kierunek studiów adresowany do obcokrajowców, chcących poznać język i kulturę Polski, o nazwie Filologia polska jako obca. Od tego czasu naukę na nim podjęło już ponad dwustu cudzoziemców, którzy w trakcie 6 semestrów nauki poznali język, historię, kulturę oraz literaturę polską. Program studiów został tak pomyślany, aby do końca studiów umożliwić zdobycie kompetencji językowej na poziomie minimum C1 nawet osobom, które początkowo w ogóle nie znają języka polskiego. 


SYSTEM STUDIÓW W POLSCE

Zgodnie z założeniami Procesu Bolońskiego polskie uczelnie oferują studia na trzech poziomach nauczania:

Studia pierwszego stopnia - studia licencjackie lub inżynierskie, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności w określonym zakresie kształcenia, przygotowujące do pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu licencjata albo inżyniera.


Studia drugiego stopnia - studia magisterskie, umożliwiające uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie kształcenia, jak również przygotowujące do twórczej pracy w określonym zawodzie, kończące się uzyskaniem tytułu magistra albo tytułu równorzędnego.


Studia trzeciego stopnia - studia doktoranckie, na które przyjmowani są kandydaci posiadający tytuł magistra albo tytuł równorzędny, umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej oraz uzyskania stopnia naukowego doktora.

Studenci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych mają możliwość dalszego zdobywania wiedzy w na studiach podyplomowych.

 

Dalsze linki:

Akademia Języka Polskiego w Gdańsku 

Uniwersytety

Katolicki Uniwersytet Lubelski
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Wrocławski

Politechniki

Politechnika Krakowska
Politechnika Łódzka
Politechnika Opolska
Politechnika Śląska
Politechnika Warszawska
Politechnika Wrocławska

Akademie Ekonomiczne

Akademia Ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach
Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie