PRZETARG PUBLICZNY

10 kwietnia 2019 r. (środa)

Instytut Polski w Budapeszcie ogłasza sprzedaż samochodu VW Sharan 2.0 TDI w drodze pisemnego przetargu publicznego

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Instytut Polski  w Budapeszcie

Nagymező u. 15

1065 Budapeszt

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego w dniu 26.04.2019 r. o godz. 10:00.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku ruchomego:

Pojazd, będący przedmiotem przetargu można obejrzeć przy ul. Stefánia 65 w Budapeszcie (1143), w dniu 18.04.2019 r. lub 23.04.2019 r. w godz. od 11:00 do 13:00, ew. po wcześniejszym ustaleniu terminu. Informacji dotyczących przedmiotu sprzedaży udziela p. Wojtek Kriston (tel. +36 1 505 46 68).

 

4. Rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze
i wadium:

Przedmiotem sprzedaży jest nw. samochód:

Lp.

Nazwa przedmiotu

Rok produkcji

Uwagi

Cena wywoławcza w EUR

Wadium w EUR

1

VW Sharan 2.0 CR TDI Highline

 

numer podwozia: WVWZZZ7NZBV027119

pojemność silnika: 1.968 cm3

diesel

skrzynia biegów: automat

 

2011

Składnik majątku niesprawny technicznie, brak ważnego przeglądu technicznego

 

6 155,00

(sześć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć euro)

615,50

(sześćset piętnaście 50/100 euro)

 

Nabywca kupuje pojazd w jego obecnym stanie. Instytut Polski w Budapeszcie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

 

5. Wysokość wadium oraz termin i miejsce jego wniesienia:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego.

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w kasie Instytutu Polskiego (kasa miesci się w siedzibie Ambasady: Városligeti fasor 16, 1068 Budapeszt) lub przelewem na konto Instytutu Polskiego. Numer konta bankowego EUR w standardzie IBAN: HU98 1030-0002-5010-0146-7100-4881 (Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. – MKB, 1056 Budapest, Váci u. 38.), z dopiskiem „Wadium VW Sharan”.

 1. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, sprzedający zwróci w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 2. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

6. Oferta złożona w przetargu powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, e-mail, ew. NIP, Regon;
 2. oferowaną cenę (nie niższą niż cena wywoławcza) i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. oryginał lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) dowodu wpłaty wadium,
 5. w przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku przedsiębiorcy informację o wpisie do CEIDG.

7. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie.
 2. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Instytut Polski w Budapeszcie

Nagymező u. 15

1065 Budapeszt

„Przetarg VW Sharan”

 1.  Na kopercie powinien znajdować się napis:  „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu. Nie otwierać do dnia 26.04.2019 r. do godz. 10.00”.;

Oferty pisemne należy składać w dni robocze (pon.-pt.) w godz. 9:00-15:30 nie później niż do dnia 26.04.2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie sprzedającego przy  ul. Nagymező 15, 1065 Budapeszt

 

 1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek
  z ofert bez podania przyczyn.

8. Odrzucenie ofert

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:     
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium; 

2) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 6 („Oferta złożona w przetargu powinna zawierać ”) lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę;

2. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 9. Inne informacje:

 1. Przetarg jest prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa z dnia 4 kwietnia 2017 r. oraz Zarządzeniem nr 2 DGSZ z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarowania niektórymi składnikami majątku na placówkach zagranicznych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych.
 2. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik majątku ruchomego objętego przedmiotem przetargu.
 3. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.
 4. W przypadku aukcji, o której mowa w p. 16, komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji.
 5. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży powinna zostać zawarta w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia poinformowania oferenta o wygraniu przetargu.
 6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, w terminie określonym przez sprzedającego, na podstawie protokołu odbioru. Koszty związane z odbiorem z miejsca parkowania pojazdu oraz koszty transportu przedmiotu sprzedaży pokrywa Kupujący. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat (w tym podatku od towarów i usług, opłaty rejestracyjnej, opłaty skarbowej i wszelkich innych) wymaganych przez władze węgierskie, polskie lub innego kraju do którego pojazd trafi po sprzedaży.

 

 

Załączniki: 

Zdjęcia

Dane techniczne

Formularz oferty