RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Instytut Polski w Budapeszcie

Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, Pani/ Pana danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23,  natomiast wykonującym obowiązki administratora jest  dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie z siedzibą na Węgrzech, w Budapeszcie, Nagymező u. 15.

2. W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Dane kontaktowe IOD:

adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

3. Dane są przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z działalnością Instytutu Polskiego w Budapeszcie.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, o którym mowa w pkt 3, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r poz. 217) oraz przepisami wewnętrznymi MSZ wynikającymi z przepisów ww. ustawy.

5. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Instytutu Polskiego w Budapeszcie.

6. Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych.

7. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15, 16, 17, 18, 19, 20 RODO, w  szczególności prawo do dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.  

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres: 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa